לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Le Livre du Jubile

"La puissance d'un conte, le livre Jubile des Archives IFA"
Edité par Haya Bar-Itzhak et Idit Pintel-Ginsberg. 
Haifa: L'Université de Haïfa 2008. (En Hebreu)

Ce livre a été publié en honneur du 50ème anniversaire des Archives IFA.  Il inclut 55 contes de nos collections.  Ces contes représentent des genres divers, et exposent une large gamme de sujets: Dispersion et Salut, Diaspora et la Terre d'Israël, Temple et Synagogues, relations entre Juifs et Gentilés,  Justes et Rabbins, Evénements historiques, Cycle de vie et Cycle annuaire, Interactions entre les deux sexes, et aussi les valeurs principales des groupes narrateurs, comme l'Honneur dû aux parents, et l'hospitalité.  D'autres sujets sont: Sagesse et Sottise, Reliques Sacrées, Pèlerinages, Démons, Dragons et Sorcières, Alyah et Absorption, Etablissement d'Israël.

Les discussions qui accompagnent chaque conte, ont été écrites par les folkloristes principaux et leurs élèves, en se basant sur de nombreuses méthodes de recherche.  Ces discussions indiquent un dynamisme et une activité scientifique qui caractérisent la recherche sur la littérature traditionnelle en Israël.  Ce domaine de recherche ne se repose pas sur ses lauriers, et voit la naissance d'une nouvelle génération de chercheurs qui s'agrandit et se revigore en gardant contact avec les recherches précédentes.

 yovel_book_picture

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע