לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

NOS ARCHIVES

NOS ARCHIVES

Les Archives Israéliennes du Conte Populaire nommées en honneur de Dov Noy (IFA) ont été créés en 1955 par le Professeur Dov Noy dans un double but.  D'une part, sauver de l'oubli les contes populaires transmis oralement de génération en génération au sein des divers groupes ethniques qui ont immigré en Israël ou qui y vivent et ce, en recueillant, en conservant et en classant ces contes.  Et d'autre part, étudier ces contes dans un cadre scientifique.

Les contes, le processus de leur transmission et les modifications apportées dans le contexte nouveau de l'Etat d'Israël sont consignés, triés et classés dans les archives. 

IFA encourage aussi la recherche dans le domaine de la littérature populaire et coopère avec des instituts de recherche en Israël et dans le monde pour la publication d'éditions scientifiques des contes populaires de ses collections.

IFA a joué un rôle important dans la promotion de l'étude de l'héritage culturel des communautés d'Israël.  Sa contribution au dialogue intercommunautaire et interculturel dans l'Etat d'Israël est significative.  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע